AND
41 documents
return to data set
   
41 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

Chinese birthday, wedding, funeral, and other customs
Year : 1923
Author(s) : Cormack, J.G.

Everyday customs in China
Year : 1935
Author(s) : Cormack, J.G.

Chinese birthday, wedding, funeral, and other customs
Year : 1927
Author(s) : Cormack, J.G.

The household accounts of two Chinese families
Year : 1931
Author(s) : Gamble Sidney D.

Ein Tagebuch in Bildern
Year : 1902
Author(s) : Mumm, Alfons; Schwarzenstein, Freiherr von

Quan zheng yi zhen 券证遗珍 /
Year : 2007
Author(s) : Chen, Cai 陈采

Baukunst und Landschaft in China: eine Reise durch zwölf Provinzen
Year : 1923
Author(s) : Boerschmann, Ernst

Meinen Mitarbeitern in Peking zur freundlichen Erinnerung an ihren Chef
Year : 1902
Author(s) : Alfons Mumm, von.

Wuhan hui zhan 武汉会战
Year : 1989
Author(s) : Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会

Zhongguo gu jin di ming da ci dian 中國古今地名大辭典
Year : 1931

Crossing empire's edge : Foreign Ministry police and Japanese expansionism in Northeast Asia
Year : 2009
Author(s) : Esselstrom, Erik

Zhongguo di ming yan bian shou ce (1912 nian yi lai sheng shi xian xin lao di ming) 中國地名演變手冊 (1912年以來省市縣新老地名)
Year : 2001
Author(s) : Zhang Zhiqiang 張志强, Chen Li 陳 利, Gao Feng 高 鋒, Zhang Ligong 張立功 (eds.)

Zhongguo li dai fu nü zhuang shi 中国历代妇女妆饰
Year : 1988
Author(s) : Zhou, Xun 周讯;Gao, Chunming 高春明

Zhongguo de fu nü yu cai chan 中国的妇女与财产
Year : 2003
Author(s) : Bai,Kai 白凯

Huanghe bian de Zhongguo 黄河边的中国
Year : 2000
Author(s) : Huang, Jinqing 黄锦清

Pin wei she hua 品味奢华
Year : 2008
Author(s) : Wu, Renshu 巫仁恕

Jin dai Zhongguo she hui de xin chen dai xie 近代中国社会的新陈代谢
Year : 1992
Author(s) : Chen, Xulu 陈旭麓

Kang zhan yu zhan hou Zhongguo 抗战与战后中国
Year : 2007
Author(s) : Yang, Tianshi 杨天石

Jun shi jin dai hua yu Zhongguo ge ming 军事近代化与中国革命
Year : 1994
Author(s) : Feng, Zhaoji 冯兆基

Kang zhan yu zhan hou Zhongguo 抗战与战后中国
Year : 2007
Author(s) : Yang, Tianshi 杨天石

Tou shi lao shang hai 透视老上海
Year : 2004
Author(s) : Xiong, Yuezhi 熊月之 高纲博文

Zhongguo shang ye shi 中国商业史
Year : 1936
Author(s) : Wang, Xiaotong 王孝通

Min zu zi ben chuang ban he jing ying de gong ye 民族资本创办和经营的工业
Year : 1957
Author(s) : Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛

Di guo zhu yi dui Zhongguo gong kuang shi ye de qin lüe he long duan 帝国主义对中国工矿事业的侵略和垄断
Year : 1957
Author(s) : Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛

Qing zheng fu、Beiyang zheng fu he Guomindang guan liao zi ben chuang ban he long duan de gong ye 清政府、北洋政府和国民党官僚资本创办和垄断的工业
Year : 1957
Author(s) : Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛

Zhongguo gong ye de te dian、zi ben、jie gou deng he gong ye zhong ge hang ye gai kuang 中国工业的特点、资本、结构等和工业中各行业概况
Year : 1957
Author(s) : Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛

Zhongguo jin dai si xiang yu xue shu de xi pu 中国近代思想与学术的系谱
Year : 2001
Author(s) : Wang Fansen 王汎森

Zhongguo jin dai si xiang shi lun 中国近代思想史论
Year : 2003
Author(s) : Wang ermin 王尔敏

Zhongguo yin shi wen hua shi 中国饮食文化史
Year : 2005
Author(s) : Zhao Rongguang 赵荣光

Zhongguo tu di sang shi shi 中国土地丧失史
Year : 1928
Author(s) : Tang, Shouchang 唐守常

Zhui xun xian dai zhongguo-- 1600-1912 nian de zhongguo li shi 追寻现代中国—1600-1912年的中国历史
Year : 2004
Author(s) : Jonathan D. Spence

Xi qu you ling shi 戏曲优伶史
Year : 1995
Author(s) : Sun, Chongtao 孙崇涛;Xu, Hongtu 徐宏图

Liu min shi 流民史
Year : 1997
Author(s) : Lu, Deyang 陆德阳

Xi fang mei shu dong jian shi 西方美术东渐史
Year : 2002
Author(s) : GUAN, Wei 关卫

Zhongguo si xiang shi yan jiu 中国思想史研究
Year : 2009
Author(s) : 岛田虔次

Ju long de tui bian 巨龙的蜕变
Author(s) : Jiang Zhushan 蒋竹山;Chen Junqiang 陈俊强;Li Junshan 李君山;Yang Weizhen 杨维真

Zhongguo yu Zhongguo ren ying xiang 中国与中国人影像
Year : 2012
Author(s) : 约翰·汤姆逊

Waiguo zai hua gongshang qiye cidian 外國在華工商企業辭典 The universal dictionary of foreign business in modern China
Year : 1992
Author(s) : Huang Guangyu (ed.) 黃光域

A visit to India, China, & Japan in the year 1853
Year : 1855
Author(s) : Taylor, Bayard

Who's who in China. Biographies of Chinese leaders 中國名人錄
Year : 1936
Author(s) : Powell, John Benjamin

Who's who in China (Biographies of Chinese) 中國名人錄
Year : 1926
Author(s) : Powell, John Benjamin

 
   
41 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
© 2012 IAO - Projet Director: Dorothée Rihal
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR HUMA-NUM
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.072s