AND
41 documents
return to data set
   
41 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
269

Chinese birthday, wedding, funeral, and other customs

Year: 1923

Author(s): Cormack, J.G.

270

Everyday customs in China

Year: 1935

Author(s): Cormack, J.G.

271

Chinese birthday, wedding, funeral, and other customs

Year: 1927

Author(s): Cormack, J.G.

282

The household accounts of two Chinese families

Year: 1931

Author(s): Gamble Sidney D.

355

Ein Tagebuch in Bildern

Year: 1902

Author(s): Mumm, Alfons; Schwarzenstein, Freiherr von

358

Quan zheng yi zhen 券证遗珍 /

Year: 2007

Author(s): Chen, Cai 陈采

492

Baukunst und Landschaft in China: eine Reise durch zwölf Provinzen

Year: 1923

Author(s): Boerschmann, Ernst

493

Meinen Mitarbeitern in Peking zur freundlichen Erinnerung an ihren Chef

Year: 1902

Author(s): Alfons Mumm, von.

578

Wuhan hui zhan 武汉会战

Year: 1989

Author(s): Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会

1298

Zhongguo gu jin di ming da ci dian 中國古今地名大辭典

Year: 1931

1299

Crossing empire's edge : Foreign Ministry police and Japanese expansionism in Northeast Asia

Year: 2009

Author(s): Esselstrom, Erik

1300

Zhongguo di ming yan bian shou ce (1912 nian yi lai sheng shi xian xin lao di ming) 中國地名演變手冊 (1912年以來省市縣新老地名)

Year: 2001

Author(s): Zhang Zhiqiang 張志强, Chen Li 陳 利, Gao Feng 高 鋒, Zhang Ligong 張立功 (eds.)

1850

Zhongguo li dai fu nü zhuang shi 中国历代妇女妆饰

Year: 1988

Author(s): Zhou, Xun 周讯;Gao, Chunming 高春明

1852

Zhongguo de fu nü yu cai chan 中国的妇女与财产

Year: 2003

Author(s): Bai,Kai 白凯

1853

Huanghe bian de Zhongguo 黄河边的中国

Year: 2000

Author(s): Huang, Jinqing 黄锦清

1854

Pin wei she hua 品味奢华

Year: 2008

Author(s): Wu, Renshu 巫仁恕

1855

Jin dai Zhongguo she hui de xin chen dai xie 近代中国社会的新陈代谢

Year: 1992

Author(s): Chen, Xulu 陈旭麓

1856

Kang zhan yu zhan hou Zhongguo 抗战与战后中国

Year: 2007

Author(s): Yang, Tianshi 杨天石

1857

Jun shi jin dai hua yu Zhongguo ge ming 军事近代化与中国革命

Year: 1994

Author(s): Feng, Zhaoji 冯兆基

1858

Kang zhan yu zhan hou Zhongguo 抗战与战后中国

Year: 2007

Author(s): Yang, Tianshi 杨天石

1859

Tou shi lao shang hai 透视老上海

Year: 2004

Author(s): Xiong, Yuezhi 熊月之 高纲博文

1864

Zhongguo shang ye shi 中国商业史

Year: 1936

Author(s): Wang, Xiaotong 王孝通

1868

Min zu zi ben chuang ban he jing ying de gong ye 民族资本创办和经营的工业

Year: 1957

Author(s): Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛

1869

Di guo zhu yi dui Zhongguo gong kuang shi ye de qin lüe he long duan 帝国主义对中国工矿事业的侵略和垄断

Year: 1957

Author(s): Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛

1870

Qing zheng fu、Beiyang zheng fu he Guomindang guan liao zi ben chuang ban he long duan de gong ye 清政府、北洋政府和国民党官僚资本创办和垄断的工业

Year: 1957

Author(s): Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛

1871

Zhongguo gong ye de te dian、zi ben、jie gou deng he gong ye zhong ge hang ye gai kuang 中国工业的特点、资本、结构等和工业中各行业概况

Year: 1957

Author(s): Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛

1872

Zhongguo jin dai si xiang yu xue shu de xi pu 中国近代思想与学术的系谱

Year: 2001

Author(s): Wang Fansen 王汎森

1873

Zhongguo jin dai si xiang shi lun 中国近代思想史论

Year: 2003

Author(s): Wang ermin 王尔敏

1880

Zhongguo yin shi wen hua shi 中国饮食文化史

Year: 2005

Author(s): Zhao Rongguang 赵荣光

1937

Zhongguo tu di sang shi shi 中国土地丧失史

Year: 1928

Author(s): Tang, Shouchang 唐守常

1939

Zhui xun xian dai zhongguo-- 1600-1912 nian de zhongguo li shi 追寻现代中国—1600-1912年的中国历史

Year: 2004

Author(s): Jonathan D. Spence

1943

Xi qu you ling shi 戏曲优伶史

Year: 1995

Author(s): Sun, Chongtao 孙崇涛;Xu, Hongtu 徐宏图

1945

Liu min shi 流民史

Year: 1997

Author(s): Lu, Deyang 陆德阳

1956

Xi fang mei shu dong jian shi 西方美术东渐史

Year: 2002

Author(s): GUAN, Wei 关卫

1977

Zhongguo si xiang shi yan jiu 中国思想史研究

Year: 2009

Author(s): 岛田虔次

1978

Ju long de tui bian 巨龙的蜕变

Author(s): Jiang Zhushan 蒋竹山;Chen Junqiang 陈俊强;Li Junshan 李君山;Yang Weizhen 杨维真

1980

Zhongguo yu Zhongguo ren ying xiang 中国与中国人影像

Year: 2012

Author(s): 约翰·汤姆逊

1987

Waiguo zai hua gongshang qiye cidian 外國在華工商企業辭典 The universal dictionary of foreign business in modern China

Year: 1992

Author(s): Huang Guangyu (ed.) 黃光域

2027

A visit to India, China, & Japan in the year 1853

Year: 1855

Author(s): Taylor, Bayard

2694

Who's who in China. Biographies of Chinese leaders 中國名人錄

Year: 1936

Author(s): Powell, John Benjamin

2696

Who's who in China (Biographies of Chinese) 中國名人錄

Year: 1926

Author(s): Powell, John Benjamin

   
41 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
© 2012 IAO - Projet Director: Dorothée Rihal
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR HUMA-NUM
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.333s